معنی let me love you

خواص دارویی و گیاهی متن و ترجمه آهنگ let me love you از justin bieber و dj snake [نظم اول: Justin Bieber]I used to believe معنی let me love you عادت داشتم فکر کنمWe were burnin’ on the edge of somethin’ beautiful که داریم روی لبه ی یک چیز زیبا میسوزیمSomethin’ beautiful یک چیز زیباSellin’… ادامه خواندن معنی let me love you

معنی let me love you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی متن و ترجمه آهنگ let me love you از justin bieber و dj snake [نظم اول: Justin Bieber]I used to believe معنی let me love you به فارسی عادت داشتم فکر کنمWe were burnin’ on the edge of somethin’ beautiful که داریم روی لبه ی یک چیز زیبا میسوزیمSomethin’ beautiful یک… ادامه خواندن معنی let me love you به فارسی

معنی love you به فارسی

خواص دارویی و گیاهی مترادف:   deep affection desire infatuation متضاد:   hatred 1. a mother’s love for her children 1. عشق یک مادر به فرزندانش 2. All my love , Louise 2. با تمام عشق، “لوئیس” معنی love you به فارسی 3. I don’t share my brother’s love of sports . 3. من در… ادامه خواندن معنی love you به فارسی